ОРГАНИЗАТОР: Рефлекси ООД, Пловдив, България – колективен член на НСФА Янка Кюркчиева (оперативен член на FIAP за BG).

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: Професионалисти и любители от цял свят могат да вземат участие в този конкурс.
Приетите участия във финалната селекция се признават за всички FIAP отличия.

НАРУШАВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ:
Ако по всяко време, по разумна преценка на организатора на изложбата или на съдиите, преди, по време на или след журирането на изложба, се установи, че участник е подал вписвания, в които едно или повече изображения може да не спазват тези условия за участие, включително посочените дефиниции, организаторите на изложбата си запазват правото да изтрият цялото участие от изложбата и да анулират някое или всички приемания или награди в изложбата. Таксите могат да бъдат задържани при тези обстоятелства. Участникът признава, че решението на организаторите или на съдиите е окончателно. За да се гарантира, че изображенията отговарят на условията за участие и определенията, организаторите на изложбата могат да предприемат разумни мерки, за да удостоверят, че:
а) изображенията са оригинални творби на участника и
б) изображенията отговарят на правилата и определенията, посочени в настоящите Условия за участие. Тези стъпки включват, но не се ограничават до, разпитване на всеки участник, изискващ подаването на RAW файлове или други цифрови файлове, представляващи оригиналното заснемане на представеното/ите изображение/я, изпратени пред участника с доказателства, че едно или повече изпратени изображения не отговарят на условията за участие (известни също и като правила за участие) и предлагат на участниците в конкурса разумна възможност да предоставят доказателства, които да отхвърлят доказателствата на организатора на изложбата, до определен краен срок. За вписвания, които не са изчистени или все още са съмнителни, след като участникът е представил доказателства, може да се счита, че са в нарушение на настоящите условия за участие и да бъдат отказани. Тези записи могат да бъдат отнесени до FIAP за по-нататъшно разследване на евентуални нарушения на етиката. FIAP си запазват правото да разследват по какъвто и да е начин всички оплаквания или подозрения за нарушаване на условията за участие, да налагат санкции, ако сметнат за необходимо, да анулират приемането на изображение/я, за което/ито е установено, че нарушава/т правилата на FIAP, да включи името на участника в списъка на санкционираните. Участниците автоматично приемат тези условия с влизането в изложбата и се съгласяват да сътрудничат при всяко разследване.

Салонът не приема фотографии, които вече са участвали
(включени във финалната селекция) в предишните 7 издания!

РАЗДЕЛИ:  6 раздела – дигитални:
Отворен ЧЕРНО-БЯЛА – черно-бяла, монохромна [FIAP Mono дефиниция] M
Отворен ЦВЕТЕН – цветна C
ПРИРОДА – цветна/ч-б, монохромна [FIAP дефиниция Природа] N
ФОТОЖУРНАЛИЗЪМ (TRAD) – цветна/черно-бяла, монохромна [FIAP дефиниция за “Traditional Photo”] PJ
ПОРТРЕТ И ТЯЛО – цветна/черно-бяла, монохромна PB
ГРАДСКИ ЖИВОТ – цветна/черно-бяла, монохромна UL

Приемаме до 4 фотографии във всеки раздел. Авторът не може да участва с идентични или подобни кадри в различни раздели на салона.

ИЗИСКВАНИЯ:
1.    Попълнен формуляр за участие, изпратен по следните начини:
1.1. Чрез оn-line формата за участие в сайта на МФС Пловдив www.photosalon-plovdiv.com
1.2. На електронна поща info@photosalon-plovdiv.com
1.3. На адрес: Пощенска кутия 113, Пловдив 4004, Рефлекси ООД, Aнтон Савов, тел.: 0888304746
2.    Изисквания за фотографиите:
2.1. За файловете – *.jpg / *. jpeg формат, 8-битов цвят, в RGB профил или в ICC профил.
Препоръчителни размери: Хоризонталният размер е 3840 px за пейзажно ориентирани снимки. Вертикалният размер е 2160 px за портретно ориентирани снимки. Разделителната способност е 300 dpi, без рамки, подписи или водни знаци. Файлове над 5 MB не се приемат. Забележка: Когато подготвяте вашите произведения до препоръчителния размер на ширина и височина, не променяйте първоначалните им пропорции и не ги изрязвайте, така че и двата размера да бъдат точните числа – 3840 px X 2160 px.
Можете да изпратите вашите участия по някой от следните начини:
2.2. В on-line формата за участие на сайта www.photosalon-plovdiv.com
2.3. На ел. поща info@photosalon-plovdiv.com;
2.4. Записани на CD, DVD (или др. устройства за комп. памет) и изпратени на адреса от 1.3. CD и др. не се връщат.
3. Такса за участие можете да платите чрез:
3.1. On-line плащане чрез PayPal в сайта www.photosalon-plovdiv.com
3.2. On-line плащане чрез PayPal на сметка  info@photosalon-plovdiv.com (Anton Savov);
3.3. По банкова сметка: IBAN: BG43UNCR76301076972424  BIC code: UNCRBGSF.
Моля, приложете копие от документа.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТИЯТА:
Името на файла трябва да бъде максимално 35 символа, в 5 групи:
група 1 – ISO кода на страната по списък на www.iso.org/obp/ui/;
група 2 – името на автора, съкратено до пет знака
група 3 – име на творбата
група 4 – индикатор на раздел/подтема: M; C; N; PJ; PB; UL
група 5 – последователен номер на творбата в раздел (1, 2, 3, 4);
Забележка: Думи като „Безименна“,  „Без име“ или „XXX“
не са приемливи като цяло заглавие на фотография или като част от него. Не се приемат и имена на файлове от фотоапарата. Позволени символи са само цифри, латински букви и долна черта (_), вместо пауза. Всичко се изписва с малки букви, с изключение на група 4. Пример: bg_alexk_spring_N1

НАГРАДИ (над 150)
Всеки участник ще получи (безплатно) комплект с луксозен печатен каталог А4 + DVD с флаш версия с цялата финална селекция.

ЖУРИ:
Председател – Микеле Мачинай (Италия) EFIAP/s, AFI
Членове:
Спирос Ятрополус (Гърция), EFIAP/p, ESFIAP, PSAMP**,PSACS****, HISF, GPUCROWN3, GPUVIP2, EHPS/g, GM.HPS, M.ICS
Tеодора Димитрова, AFIAP (България)
Пламен Петков, EFIAP (България)
Явор Мичев, AFIAP (България)
Резерва:
г-н Милан Христев, AFIAP (България)
Оборудване за журирането:  Изображенията ще бъдат оценявани с TV LED Smart 3D Panasonic, 55“ (139 cм), TX-55CX400E, 4K Ultra HD, с разделителна способност 3840 х 2160 пиксела. Екипът на журито оценя фотографиите в непоследователен (случаен) ред.

КАЛЕНДАР:
Краен срок за участия – 16.05.2021 (за пратки по пощата – клеймо на пристигане 03.05.2021);
Журиране – 04-06.06.2021;
Обявяване на резултатите и персонални карти по e-mail – от 20.06.2021;
Изложба (откриване и награждаване) – 10 или 11*.07.2021 в Цар Симеонова градина, Пловдив *в зависимост от климата
Изпращане на каталози (печатен и DVD) и награди – начало, октомври 2021

ПРОМОЦИЯ за “Ранни птички” – ранни записвания!

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ:
Индивидуални:
1 раздел: 15.00 лева
2 раздела: 20.00 лева
3 раздела: 25.00 лева
4 раздела: 30.00 лева
5 раздела: 35.00 лева
6 раздела: 40.00 лева
Групови:
до 5 автора: 150.00 лева
до 10 автора: 225.00 лева
до 20 автора: 300.00 лева
Забележка: Груповите участия са 3 вида: до 5, до 10 и дo 20 автора. Те са за фотоклубове, фотосдружения и други групи от фотографи. За тях се допуска индивидуален избор на раздели, в които да участва всеки участник в групата. Основното изискване за тях е посочване на един общ пощенски адрес за обратната пратка.
________________________________________________________________________________

Всички членове на НСФА Янка Кюркчиева могат да участват с индивидуален избор на раздели, но ще бъдат приемани като група. Забележка: Независимо от броя на членовете кандидатствали в салона, участието им ще се приеме за групово (като членове на НСФА) с условие, че всеки член подава индивидуален формуляр. В него в графа фотографски звания, след като ги изредите трябва да впишете, че сте член на НСФА. Каталозите на всички участници кандидатствали по този начин ще бъдат изпратени в НСФА и всеки участник ще може да ги получи от там.
ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ за членове на НСФА „ Янка Кюркчиева”
Индивидуални:
1 раздел: 12.00 лева
2 раздела: 16.00 лева
3 раздела: 20.00 лева
4 раздела: 24.00 лева
5 раздела: 28.00 лева
6 раздела: 32.00 лева
Обявените такси за участие не включват таксите на банката или платежната система!
При плащане чрез PayPal в нашия сайт, таксата на системата се надчислява.

________________________________________________________________________________
БЕЗПЛАТНО:
Всички млади фотографи от 16 до 21 години, могат да вземат безплатно участие в салона, но само в 2 раздела (по личен избор).
Изисквания за младежите: За да имате право да участвате, трябва да сте навършили 16 -21 години до датата на затваряне – 16 май 2021 г.
Възрастов обхват – от 16 до 21 години (родени между 16.05.2000 и 16.05.2005).
Младите фотографи трябва да декларират рождената си дата във формуляра за участие.

Всеки участник в салона ще получи безплатно копие от печатен и DVD каталог.

Изложбата ще бъде експонирана (и/или прожектирана) и на други форуми.
Организаторите запазват правото си да ползват приетите творби с нетърговска цел за популяризиране на фотосалона.

Преди да продължите към онлайн формулярите, трябва да прочете внимателно тези важни текстове:
Декларация за авторство
ВАЖНО (от FIAP)
Дефиниция на FIAP за черно-бяла (монохромна) фотография
Дефиниция на FIAP фотография на Природа и Дива природа
TRAD – Дефиниция на “Традиционна фотография”
Защита на данни

Изложбата ще бъде експонирана (и/или прожектирана) и на други форуми.
Организаторите запазват правото си да ползват приетите творби
с нетърговска цел за популяризиране на фотосалона.

Можете да разгледате пълния регламент (с всички важни дефиниции)
или да го изтеглите като файл в pdf формат от ТУК

Забележка: Относно всички фотографии в този конкурс, нито FIAP, нито HPS, нито APB, нито спонсорите
на изложбата могат да поемат каквато и да е отговорност за злоупотреба с авторски права от някого!
Председател на салона: Антон Савов, AFIAP, ESFIAP (изпълнителен директор на Reflexes Ltd.)

За въпроси или за повече информация, моля пишете на:
info@photosalon-plovdiv.com