Природната фотография е ограничена до използването на фотографския процес за изобразяване на всички клонове на естествената история, с изключение на антропологията и археологията, по такъв начин, че добре информиран човек да може да идентифицира предметния материал и да удостовери честното му представяне. Разказващата стойност на една снимка трябва да бъде съдена повече като изобразително качество, но същевременно да поддържа и високо техническо качество. Човешки елементи не трябва да присъстват, освен когато тези човешки елементи са неразделна част от историята на природата, като природни обекти, като горски сови или щъркели, адаптирани към среда, модифицирана от хората, или когато тези човешки елементи са в ситуации, изобразяващи природни сили, като урагани или приливни вълни. Допустими са научни ленти, пръстени, научни етикети или радио нашийници върху диви животни. Снимки на създадени от човека хибридни растения, култивирани растения, диви животни, домашни животни или препарирани екземпляри са недопустими, както и всяка форма на манипулация, която променя истинността на фотографското изразяване. Не са разрешени техники, които добавят, преместват, заменят или премахват изобразителни елементи, освен чрез изрязване (crop). Техниките, които подобряват представянето на снимката, без да променят историята на природата или образното съдържание, или без да променят съдържанието на оригиналната сцена, са разрешени, включително HDR, наслагване (стакване) на фокуса (focus stacking) и изсветляване/прегаряне (dodging/burning). Техники, които премахват елементи, добавени от камерата, като петна от прах, цифров шум и драскотини по филм, са позволени. Вплетени (насложени) изображения не са разрешени. Всички разрешени корекции трябва да изглеждат естествени. Цветните изображения могат да се преобразуват в монохромни и в скала на сивото. Инфрачервени изображения, както директно заснети, така и производни, не са разрешени. Изображенията, въведени в секции „Природа“, отговарящи на дефиницията за природна фотография по-горе, могат да бъдат пейзажи, геоложки образувания, метеорологични явления и съществуващи организми като основен обект. Това включва изображения с обекти направени в контролирани условия, като зоологически градини, ферми за дивеч, ботанически градини, аквариуми и всякакви заграждения, където субектите са напълно зависими от човека за храна.

Уточнение от организатора:
Този конкурс приема изображения както от дефиницията за “природна фотография” по-горе, така и изображения взети в “дивата природа”. За диви животни се тълкуват “един или повече съществуващи зоологични или ботанически организми, свободни и неограничени в естествено или прието местообитание. Морски субекти и ботанически субекти (включително гъби и водорасли), взети в дивата природа, както и трупове на съществуващи видове.”  Така че всички те са подходящи обекти от дивата природа и са приемливи в секцията „Природа“ на този салон.